Stadgar

Home / Stadgar

Välkommen till våra stadgar! Dom ser ut ungefär som en vanlig föreningsstadgar brukar se ut, med information om föreningens syfte, hur vi väljer styrelsen, och så vidare. Varje numrerad del innehåller en punkt i stadgarna, samt en sammanfattning på engelska.

Om du skulle ha några frågor, synpunkter, eller bara vill prata om vädret kan du alltid höra av dig till oss på info@saava.se!

For non-swedish speakers: On this page you can find SAAVA’s statutes. They describe what the purpose of SAAVA is, how chairmain/secretary/treasurer are elected, and how to deal with different situations that may come up. In each numbered section you will find a summary in english. You can also find the documents from our latest annual meeting on the link below.

Årsmöte

Du kan hitta alla handlingar från det senaste årsmötet på länken nedan.

Stadgar för Föreningen Swedish Animation and Visual Arts / Svensk Animation och Visual Arts

Antagna vid föreningens grundande den 25:e april 2008, reviderade vid årsmöte den 8:e maj 2010, extra årsmöte den 17:e november 2010, årsmöte den 15:e mars 2022, samt extra årsmöte den 23:e augusti 2023

 ~~~~

    Statutes for the non-profit organisation Swedish Animation and Visual Arts.

    Last revised at the annual meeting 23d of August 2023.

1. Föreningens namn är Swedish Animation and Visual Arts (Svensk Animation och Visual Arts) vilket förkortas SAAVA.

 ~~~~

    Name of the non-profit organisation is Swedish Animation and Visual Arts, shortened to Saava.

2. SAAVA är en allmännyttig ideell förening, som är politiskt och religiöst obunden.

 ~~~~

    Saava is an organisation that is of use to the public, it is not connected to any political or religious causes.

3. Syfte
Föreningens syfte är att samla och synliggöra svensk animation och visual arts (inklusive special effects, 3D-animation, motion graphics, experimentell form mm).

Detta ska ske

 • genom att samla svenska utövare i ett nationellt nätverk,
 • genom att medverka till att svensk animation företräds såväl nationellt som internationellt,
 • genom att arbeta för att tillvarata och utveckla genrer och konstformer,
 • genom att arbeta för att stärka, utveckla och sprida kunskap om animation i alla dess former och uttryck,
 • genom att arbeta för ett relevant utbildningsutbud inom ämnet.
 • genom att medverka till att skapa mötesplatser för utövare inom svensk animation.

 ~~~~

    The purpose of the organisation is to collect and make visible Swedish animation and visual arts.

    This shall happen

 • by creating a national network,
 • by representing Swedish animation nationally and internationally,
 • by developing genres and art forms,
 • by working to strengthen, developing and spreading information about animation in all its forms and expressions,
 • by contributing to a relevant educational programs and courses for animation.
 • by contributing to creating meeting places for creatives in Swedish animation.

4. Medlemskap
Föreningen har en bred medlemsbas som består både av enskilda medlemmar,
yrkesutövare såväl som studerande, och andra intresserade i hela landet.

 • Individuellt medlemskap
  Alla som stödjer föreningens syfte kan antas som medlemmar. Individuellt
  medlemskap ger rösträtt vid årsmötet och företräde till föreningens aktiviteter.
 • Studentmedlemskap
  Studerande inom animationsområdet som stödjer föreningens syfte kan antas som
  medlemmar. Studentmedlemskap ger rösträtt vid årsmötet och företräde till
  föreningens aktiviteter.

Medlemskapet träder i kraft när årsavgiften betalats och gäller per kalenderår.
Utträde kan var och en besluta om själv. Erlagd medlemsavgift återbetalas inte.

En medlem som missköter sig kan bli avstängd från föreningens verksamhet och utesluten ur
föreningen. En person som blivit avstängd är fortfarande medlem i föreningen men har inte rätt
att delta i verksamheten. Om personen utesluts är den inte längre medlem i föreningen. Beslut
om avstängning fattas av styrelsen. Beslut om uteslutning fattas av årsmötet. Om en medlem
blivit avstängd måste det kommande årsmötet besluta om medlemmen ska uteslutas eller inte.
En avstängd medlem har rätt att gå på årsmötet, och får rösta i frågan om sin uteslutning.
Styrelsen och årsmötet kan häva uteslutning och avstängning.

 ~~~~

Anyone can become a member of Saava. The membership starts when the annual membership fee is paid, and is valid per calendar year.
Anyone can exit at any time, however the membership fee is not refunded.

A member who abuses their membership status or otherwise misbehaves can be banned from the activities of the organisation and excluded from the organisation. The board decides if a member should be banned from activities, the annual meeting decides of a member should be excluded from the organisation altogether.

A member who has been banned from activities has the right to attend the annual meeting to vote on whether that member should also be excluded from the organisation. The board and annual meeting can cancel the ban and exclusion.

5. Årsavgift
Årsavgiften bestäms av årsmötet. Den består av två kategorier: individuellt
medlemskap och studentmedlemskap.

6. Årsmöte
Föreningens överordnade beslutande organ är årsmötet, som också utser styrelsen.
Årsmötet äger rum en gång om året, under det första eller andra kvartalet.
Kallelse utgår till varje medlem minst två och högst fyra veckor i förväg.
Kallelsen ska innehålla dagordning för årsmötet.

Dagordningen ska innefatta följande punkter:
a) Mötets öppnande
b) Val av mötesordförande och mötessekreterare
c) Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare
d) Fråga om mötets behöriga utlysande
e) Fastställande av dagordning
f) Föreningens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning
g) Revisionsberättelse och dess godkännande
h) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
i) Behandling av inkomna motioner och förslag till kommande aktiviteter
j) Beslut om medlemsavgifter, sedan styrelsens förslag presenterats
k) Budget för kommande år föreslås
l) Val av ordförande, kassör och sekreterare
m) Val av ytterligare 2-6 styrelseledamöter samt 2-4 suppleanter
n) Val av revisor och revisorssuppleant
o) Val av två ledamöter i valberedningen
p) Val av föreningens representanter i internationella sammanhang
q) Mötets avslutande

Extra årsmöte hålls om styrelsen så beslutar eller när minst en tredjedel av
föreningens medlemmar så kräver. I kallelsen anges vilka ämnen som ska avhandlas
på det extra årsmötet.

7. Förslag som ska behandlas på årsmötet insändes skriftligt och ska vara styrelsen
tillhanda senast en vecka före mötet. Inkomna förslag delas ut till årsmötets
deltagare.

8. Varje medlem som betalt årsavgiften har en röst på årsmötet. Röstning kan ske
genom skriftlig fullmakt från en annan medlem.
Beslut vid årsmöte fattas normalt med enkel majoritet. Om så begärs ska val förrättas
med sluten omröstning. Vid lika röstetal har mötets ordförande utslagsröst.
Om omröstningen gäller ett personval och resultatet blir lika två gånger i rad får slumpen
avgöra.

9. Styrelsen
Styrelsen består av minst 5 och högst 9 medlemmar samt 2-4 suppleanter, som alla
väljs på årsmötet. Ordförande, sekreterare och kassör väljs på ett år och kan
återväljas. Även övriga styrelsemedlemmar väljs på ett år och kan återväljas. Geografisk
och yrkesmässig spridning av styrelsens medlemmar är eftersträvansvärd liksom en
så jämn fördelning mellan könen som möjligt. Viss nyrekrytering inom styrelsen bör
eftersträvas efter några år.
Ordförande, kassör och sekreterare väljs av årsmötet. Därefter väljs övriga
styrelseledamöter.

Styrelsemedlemmarna kan vid behov organisera arbetsgrupper inom föreningen.
Ordföranden kallar till styrelsemöten med minst 14 dagars varsel. Styrelsen är
beslutsmässig när över 50 % av medlemmarna är närvarande eller deltar via telefon
eller genom andra medier. Styrelsemöten ska protokollföras.

10. Revisorer
Föreningen ska ha en eller två revisorer.
Revisorns uppgift är att granska föreningens ekonomi och styrelsens arbete och redovisa det för
nästa årsmöte.
Revisorerna väljs på årsmötet, och tillträder så fort mötet är slut.
En person som sitter i föreningens styrelse kan inte också väljas till revisor.
Revisorn behöver inte vara medlem i föreningen.

11. Valberedning
Föreningen kan ha en valberedning.
Valberedningens uppgift är att föreslå personer till personvalen på årsmötet.
Alla som är medlemmar i föreningen kan väljas till valberedning.
Valberedningen väljs på årsmötet och tillträder så fort mötet är slut.
Om ingen valberedning väljs, ansvarar föreningens medlemmar gemensamt för
valberedningens uppgifter. Medlemmarna skickar då sina förslag till styrelsen och styrelsen
ansvarar för att sammanställa och på årsmötet presentera alla som föreslagits.

12. Ändring av stadgarna
För att stadgarna ska kunna ändras krävs att mer än två tredjedelar av årsmötet
röstar för ändringsförslaget.

13. Föreningen kan upplösas om två tredjedelar av rösterna på två återkommande
årsmöten så kräver. Om föreningen vid sin upplösning innehar ett överskott skall
detta användas för att främja föreningens syfte. Beslut om detta tas vid årsmöte.

14. Teckningsregler
Föreningen tecknas av ordföranden och kassören var och en för sig. Styrelsen kan
ge prokura till en eller flera av föreningens medlemmar.